HomeWebshopInfoContactMijn accountNieuws: Terugroepactie

manowebwinkel

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties. Leveringsvoorwaarden van derden verbinden Uitgeverij Mano niet tenzij wij dit schriftelijk hebben bevestigd.

1. Aanbiedingen
Aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en slechts bindend indien en voorzover deze door Uitgeverij Mano schriftelijk zijn bevestigd. De prijzen en/of besteleenheden in onze webwinkel kunnen onjuist zijn wij zullen u daarvan dan op de orderbevestiging in kennis stellen.

2. Levering
2.1 De afnemer is verplicht bestelde artikelen af te nemen, mee te werken aan de aflevering van verkochte zaken en deze ook daadwerkelijk in ontvangst te nemen.
2.2 Opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen en/of transacties worden naar eer en geweten gedaan, doch kunnen niet bindend zijn voor Uitgeverij Mano tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderzins tussen partijen is overeengekomen. 
2.3 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van met de overeenkomst samenhangende verplichtingen.
2.4 Leveringen aan detaillisten in Nederland, Belgie en Duitsland zijn franco bij een factuurwaarde van 250 euro netto. Andere buitenlandse leveringen worden verstuurd tegen kostprijs.
2.5 Zaken reizen altijd voor risico van de afnemer, waarbij het risico overgaat op de afnemer op het tijdstip waarop de zaken het magazijn van Uitgeverij Mano verlaten. 

3. Copyright
Op alle zaken rust copyright; zij mogen niet gereproduceerd worden op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Mano en/of van de rechthebbende.

4. Eigendom
Geleverde zaken blijven eigendom van Uitgeverij Mano totdat volledige betaling door afnemer aan Uitgeverij Mano is verricht van al hetgeen afnemer aan Uitgeverij Mano is verschuldigd. Tot aan het moment van volledige betaling is afnemer niet bevoegd de geleverde zaken aan derden in eigendom te doen overgaan of met rechten van deren te bezwaren, tenzij Uitgeverij Mano daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Betaling
Betaling dient te geschieden zonder aftrek van schuldvergelijking binnen de termijn die op de factuur is genoemd. Bij betaling na de gestelde termijn geld een kredietbeperkingstoeslag van 2% over het verschuldigde bedrag.
Bij niet of niet tijdige betaling komen alle met de invordering verbonden buitengerechtelijke kosten dan wel gerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer.

6. Reclames
6.1 Afnemer is verplicht om geleverde zaken onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. 
6.2 Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk aan Uitgeverij Mano kenbaar gemaakt te worden. Anderzins of later gemaakte reclames worden slechts in behandeling genomen indie en voor zover dat schriftelijk door Uitgeverij Mano is bevestigd.
6.3 In geval van reclames is afnemer verplicht om van beschadigde zaken een foto door te sturen en de betreffende zaken te bewaren tot Uitgeverij Mano aangeeft wat daarmee te doen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ingeval van verwijtbaat tekortschieten onzerzijds is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetzij herlevering van de afgekeurde zaken, hetzij creditering daarvan, zulks ter keuze van Uitgeverij Mano. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid voor gevolg- en/of bedrijfsschade.
7.2 Afnemer vrijwaart Uitgeverij Mano van alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook in verband met door Uitgeverij Mano geleverde zaken.

8. Toepasselijk recht/geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op daarmee verband houdende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Afdrukken

Home Webshop Info Contact Mijn account Nieuws: Terugroepactie

Alle prijzen zijn Exclusief BTW - Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.nl